Regulamentul concursului "APT te recruteaza. APT te premiaza!"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
1.1. Organizatorul concursului “APT te recrutează. APT te premiază!” (numit în cele ce urmează “Concursul”) este compania APT Resources & Services SRL, cu sediul în București, Strada Clucerului nr. 82 B2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/26889/1994, Cod de Identificare Fiscală RO 6646907, cont RO83BACX0000001465634000 deschis la UniCredit Bank SA, Sucursala Grigore Mora (denumita în cele ce urmează “Organizatorul”).
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”) pe pagina de internet https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour. Regulamentul este obligatoriu pentru toti participanții.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat și se desfașoară în perioada 28.11.2019-19.12.2019, pe întreg teritoriul Județelor Timiș, Bihor și Arad, în spațiul virtual corespunzător paginii https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România, județul Timiș, Bihor sau Arad.
3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei APT Resources & Services SRL si/sau angajatii societatilor afiliate acesteia si/sau angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.
3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.
3.4. Câștigătorul trebuie să furnizeze Organizatorului toate datele de identificare printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour sau la adresa de e-mail timsioara@apt.ro, pentru a putea fi utilizate în procesul de desemnare și înmânare a premiului. Daca una dintre informațiile personale nu este completată corect, participantul poate fi descalificat, chiar dacă a fost extras în calitate de căștigător.
3.5. Concursul se desfașoară exclusiv pe internet, pe pagina https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR
4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.
Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigator în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS
5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa fără a plăti nici o taxă, în perioada 28.11.2019-19.12.2019, ora 24:00. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:
5.2. Să acceseze pagina https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour
5.3. Să dea Like si share paginii https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour (dacă nu sunt deja fani ai paginii) precum și anunțului cu concursul.
5.4. Să devină candidat pentru una sau mai multe dintre locurile de muncă din județele Timiș, Bihor sau Arad, puse la dispoziție pe site-ul www.apt.ro de către Organizator. Această acțiune presupune transmiterea CV-ului la adresa de e-mail timisoara@apt.ro. Prin transmiterea CV-ului pe e-mail candidatul îți dă consimțământul că este de acord cu prelucrarea datelor personale atașate prezentului e-mail. Daca pana la finalizarea concursului candidatul dobandeste calitatea de salariat al Organizatorului, acesta nu isi pierde dreptul de a participa la concurs si de a castiga premiul.
5.4. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour si politica DPP disponibilă pe website-ul https://www.apt.ro/politica-de-confidentialitate/.

SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR
Fiecare participant poate câștiga premiul oferit de APT Resouces & Services SRL. Premiul constă într-un telefon mobil Samsung Galaxy S10, Dual SIM 128 GB. Se acordă un singur premiu, constând într-un telefon mobil Samsung Galaxy S10, Dual SIM 128 GB.
Câștigătorul va fi selectat aleatoriu, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin intermediului website-ului http://www.random.org/. Numai participanții care trimit CV-ul și intră în proces de recrutare vor fi automat înscriși la tragerea la sorți. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 20.12.2019.
Câștigătorul va fi anunțaț în aceeași zi, până la ora 20:00, pe pagina https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour. Premiul se va ridica personal de la sediul APT Resources & Services SRL din Timișoara, Bulevardul Revoluției nr. 1989 nr. 19, după confirmarea câștigătorului, în termen de 45 de zile de la validarea acestuia.
6.1. Valoarea neta totală estimată a premiului este de 3000 RON.
6.2. Organizatorul va trage la sorți câștigătorul, utilizând website-ul www.random.org, din cadrul tuturor participanților valizi înscriși în Concurs, care au trimis CV-ul și au intrat în proces de recrutare. Pentru premiere, se vor extrage și 3 rezerve.
6.3. Extragerea va fi publicată pe pagina de facebook https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour prin filmare live, moment în care câștigătorul va fi anunțat și contactat. În imposibilitatea de a lua legătura cu câștigătorul la momentul respectiv se va continua cu contactarea celor 3 rezerve în ordinea în care au fost extrase.
6.4. Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj public însoțit de poza selfie pe pagina personală de Facebook imediat ce ridică premiul de la sediul APT Resources & Services SRL din Timișoara. Prin participarea la acest Concurs, participanții își manifestă acordul în scris ca, în cazul în care devin câștigători, Organizatorul să poată utiliza în scop de marketing, prin postarea pe pagina de facebook https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour, poza selfie a câștigătorului care însoțește mesajul de confirmare a ridicării premiului de pe pagina personală a acestuia.
6.5. În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul participanților din lista de rezervă, în ordinea în care au fost extrași.
6.6. Câștigătorul premiului va intra în posesia premiului în termen de 45 de zile de la validare, prin ridicare personală de la sediul APT Resources & Services SRL din Timișoara și efectuarea unei poze tip selfie cu premiul pe care să o posteze pe pagina personală de Facebook.
6.7. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câștigătorilor inclusiv cele 3 rezerve, de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În acest caz, Organizatorul desfășoară o nouă extragere în aceleași condiții ca și prima extragere, data acesteia urmând să fie anunțată ulterior pe pagina de facebook https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour.
6.8. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii concursului, către APT Resources & Services, pe adresa: Bulevardul Revoluției 1989 nr. 19, Timișoara. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
6.9. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA EXTRAGERII
7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute și de neîmpiedicat, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și in cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.
7.2. Orice anulare prematura a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.
7.3. În cazul anulării extragerii, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului
https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour.
7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE
8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.
8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI
9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.
9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.
10.2. APT Resources & Services SRL garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi facută cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European (GDPR) si a Legii 191/2018.
10.3. APT Resources & Services SRL se angajează să nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terți, cu excepția clienților implicați în procesele de recrutare a candidaților înscriți în concurs.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ
11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
11.2. Dacă o situație care, în accepțiunea dată de Codul Civil intră în categoria evenimentelor de forță majoră sau cazul fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1351Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice aceasta participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.facebook.com/apt.timisoara/?modal=admin_todo_tour.
12.3 Datele de identificare ce urmează să fie prelucrate de către Organizator și sunt solicitate tuturor participanților la concurs sunt următoarele: nume, prenume, inițiala tatălui, adresa de e-mail, adresa fizică conform Carte de Identitate.

2018-03-12T13:58:34+00:00